โปรแกรมEasyStock2013V2.1.16 รองรับการใช้งานBarcode และ ระบบLAN 25-Jan-2015
ติดต่อสอบถาม
0858650897 stitit@hotmail.com

easystock2013

 

stockแบบง่ายๆ

 

โปรแกรมEasyStock2013V2.1.16
เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการรับและจ่ายสินค้าในstockแบบง่ายๆ

ความสามารถของโปรแกรม
1.เพิ่มจำนวนสินค้า
2.จ่ายสินค้า(ตัดจำนวน)
3.แสดงยอดการรับสินค้าในแต่ละวัน
4.แสดงยอดการรับสินค้าในแต่ละเดือน
5.แสดงยอดการเบิกสินค้าในแต่ละวัน
6.แสดงยอดการเบิกสินค้าในแต่ละเดือน
7.แสดงยอดการเบิกสินค้าแยกตามชื่อสินค้า
8.แสดงยอดสินค้าคงเหลือทั้งหมด
9.แสดงยอดเบิกตามรหัสพนักงาน
10.การเตือนเมื่อสินค้าเหลือน้อย
11.การเปลิ่ยนตัวแปรโปรแกรมเพื่อใช้งานพัสดุ
12.เพิ่มเมนูแหล่งจัดเก็บข้อมูล
13.เพิ่มการนำเข้ารายชื่อสินค้าและรหัสสินค้าจากexcel
14.เพิ่มเมนูการแก้ไขค่าการรับสินค้า
15.เพิ่มเมนุการรับคืนสินค้า
17.รองรับการอ่านรหัสBarcode 1D
18.สามารถสร้างรหัสBarcodeได้
19.รองรับการทำงานในระบบLAN
20.สามารถสรุปยอดผลกำไรจากการขาย
21.เพิ่มเมนูการแก้ไขค่าการจ่ายสินค้า
22.เพิ่มเมนูการค้นหาข้อมูล
23เพิ่มข้อมูลผู้จัดส่งสินค้า
24.แสดงยอดสินค้าคงเหลือจากสินค้าที่มีการเคลื่อนไหว
25.เพิ่มระบบ User และจำกัดสิทธิ์การใช้งาน
26.เพิ่มการบันทึกรายละเอียดการนำสินค้าไปใช้งาน
27.เพิ่มเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล จากคำนำหน้า ชื่อ และรหัสสินค้า
28 เพิ่มเงื่อนไข การเรียงลำดับการแสดงยอดสินค้าคงเหลือ
29 เพิ่มข้อมูล ราคาทุนและราคาขาย ในการนำเข้าข้อมูลจากตาราง Excel
30 เพิ่ม การสร้างรหัสBarcode จากข้อมูล สินค้าโดยตรง
31 แสดงยอดเบิกตามรหัสแผนก
32 เพิ่มการนำเข้าจำนวนสินค้าครั้งแรกจากexcel
33 เพิ่มการรับจ่ายสินค้าเป็นจำนวนทศนิยม
34 เพิ่มการ หาค่าเฉลี่ยราคาทุนอัตโนมัติในการเพิ่มจำนวนสินค้าในแต่ละครั้ง
35 เพิ่มเมนูการ พิมพ์ รายการขายสินค้า
36 เพิ่มโลโก้และชื่อขององค์กรในหน้ารายงาน
37 รายงานการรับสินค้าแยกตามผู้ส่งสินค้า
38 รายงานสินค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหว และไม่มีความเคลื่อนไหว
39 เพิ่มรูปแบบบันทึกหน้ารายงานให้เป็น File PDF
40 เพิ่มข้อมูลรูปภาพของสินค้า
41 เพิ่มระบบแจ้งเตือนวันหมดอายุของสินค้า
42 เพิ่มระบบการแยกหมวดหมู่สินค้า
43 เพิ่มระบบข้อมูลลูกค้า
44เพิ่มระบบจ่ายสินค้าแบบรวมชุดสินค้า


username = admin
password=1234

 

 

VDOสาธิตการใช้งานโปรแกรมEasyStock


download

downloadโปรแกรม

downloadคู่มือการใช้งาน

Webboardสำหรับติดต่อสอบถาม

สำหรับ หน่วยงานของรัฐ และลูกค้าองค์กร

 
เมนูเพิ่มรายชื่อสินค้า

 

 

 

 

 
 
โปรแกรมEasyStock2013